Stehiometrijska izračunavanja prelaznih elemenata (Prelazni elementi)

Zadaci:

1. Izračunati koliko grama kristalnog ZnSo4*7H2O je potrebno za pripremanje 1dm3 rastvora ZnSO4 koncentracije 0,1 mol/dm3.

2. Izračunati koliku zapreminu zauzima 200kg tečne žive, ako je gustina 13,6 g/m3.

3. Odredi koeficijente u sledećem prikazu oksidoredukcione reakcije:
SnCl2+HgCl2→SnCl2+Hg2Cl2

4. Izračunati koliko se grama srebro-nitrata može dobiti rastvaranjem 100g srebra u koncentrovanoj azotnoj kiselini.
Ag+HNO3→AgNO3+NO+H2O

5. Prikazati u jonskom i molekulskom obliku reakciju između metalnog cinka i rastvora srebro nitrata.

6. Napiši jednačine reakcija kojima bi se mogle ostvariti sledeće hemijske promene:
FeS2→Fe2O3→Fe2(SO4)3→Fe(OH)3

7. Pri reakciji gvožđa sa razblaženom azotnom kiselinom dobija se gvožđe(III)nitrat, azot(II)oksid i voda. Izračunati zapreminu azot(II)oksida koji se dobija u reakciji 100g gvožđa sa azotnom kiselinom.

8. Kolika je zapremina 26% sumporne kiseline (ρ=1,19g/3), potrebne za rastvaranje 50g gvožđa?