Bakar i srebro - stehiometrijska izračunavanja (Prelazni elementi)

Zadaci:

1. Reakcija hidrometalurškog dobijanja bakra može se prikazati jednačinom: CuSO4+Fe→FeSO4+Cu
Koliko se kilograma bakra dobija od 500kg CuSO4 pri iskorišćavanju tokom procesa od 95%?

2. Koliko grama cinka je potrebno dodati u 25 grama rastvora CuSO4 masenog udela 3% da bi iz rastvora istisnuo bakar?

3. Izračunaj količinsku koncentraciju HCl u rastvoru ako u reakciji 500cm3 rastvora sa srebro nitratom nastaje 0,7g AgCl.

4. Rastvaranjem 6,3g bakra u razblaženoj nitratnoj kiselini nastaje dm3 gasa: a) 2,98 b) 1,49 c) 0,1 d) 0,66

5. Zagrevanjem bakra sa koncentrovanom H2SO4 oslobodilo se 1,5dm3 sumbor(IV)oksida. Izračunati koliko se molova bakra oksidovalo, a koliko grama sumporne kiseline redukovalo?

6. Koliko plavog kamenaCuSO4*5H2O i koliko vode treba odmeriti za pripremanje 300g 2%-tnog rastvora CuSO4?