Proizvodnja gvožđa i stehiometrijska izračunavanja (Prelazni elementi)

Apstrakt

Dobijanje gvožđa u visokoj peći redukcijom oksidacionih ruda. Cementit. Bazni i kiseli topitelji. Jamaste peći. Sirovo gvožđe i zgura. Procesi u viskoj peći. Silikatna vuna.

Zadaci:

1. Izračunati procenat gvožđa u magnetitu Fe3O4.

2. Izračunati prinos reakcije, ako 5,4g Al u reakciji sa Fe2O3 gradi 10g Fe. Prikazati oksidnu šemu.

3. Odredi X i Y u jednačinama:
Fe(NO3)3+NaOH→X+NaNO3
X+Y→FeCl3+H2O

4. Napisati jednačine reakcija za sledeću šemu.
Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe3O2