Kobalt, nikal i njihova jedinjenja (Prelazni elementi)

Apstrakt

Kobalt (Co) i nikal (Ni). Jedinjenja kobalta i nikla. Nalaženje, dobijanje i primena. Fizička i hemijska svojstva kobalta i nikla. Nerđajući čelik. Crni prah.

Zadaci:

1. Napiši elektronsku konfiguraciju Co2+ i Co3+ jona.

2. Izračunati koliko se dm3 gasa izdvaja u reakciji kobalta sa 300g 30% rastvora hlorovodonične kiseline.

3. Napiši nazive jedinjenja disocijacije sledećih jedinjenja:
a) [Ni(OH)6]Cl2.
b) [Ni(NH3)6](OH)2