Gvožđe i jedinjenja gvožđa (Prelazni elementi)

Apstrakt

Gvožđe (Fe) kao dobar provodnik elektriciteta. Magnetna svojstva gvožđa. Korodira na vlažnom vazduhu. Postupci za dobijanje gvožđa. Specifične reakcije.

Zadaci:

1. Koliko cm3 hlorovodonične kiseline, koncentracije 1 mol/dm3, je potrebno za reakciju 1,56g gvožđa?

2. Izračunati masu gvožđe(III)hidroksida koja se dobija u reakciji gvožđe(III)hidroksida sa 100g 10% rastvora NaOH.