Hrom i mangan - stehiometrijska izračunavanja (Prelazni elementi)

Zadaci:

1. Napisati jednačine hemijskih reakcija:
MnO2→MnCl2→Mn(OH)2

2. Koja zapremina gasa se izdvaja u reakciji 5 mol K2Cr2O7 sa hlorovodoničnom kiselinom?
Odrediti koeficijente u oksido-redukcionoj reakciji.
HCl+K2Cr2O7→Cl2+KCl+CrCl3+H2O

3. Koliko se grama mangana aluminotermijski može dobiti reakcijom 100kg hauzmanita Mn3O4, aluminijumskim prahom?
Mn3O4+Al→Al2O3+Mn

4. Napisati reakcije hemijskih jedinačina.
CrCl3→Cr(OH)3→Cr2(SO4)3

5. Odrediti oksidacione brojeve hroma u sledećim jedinjenjima:
a) BaCrO4
b) Cr2(SO4)3
v) CrO3
g) H2Cr2O7

6. Prikazati u jonskom obliku taložnu reakciju između rastvora barijum hlorida i kalijum dihromata.
BaCl2+K2Cr2O7→BaCr2O7+KCl

7. Koliko grama hroma se dobija pirometalurškim procesom iz 2kg hrom(III)oksida koji ima 10% primesa, ako se kao redukciono sredstvo koristi koks? Prinos reakcije je 95%.
Cr2O3+C→Cr+CO

8. Izračunati prinos reakcije ako u reakciji 5g Al sa hrom(III)oksidom nastaje 18g hroma.
Cr2O3+Al→AL2O3+Cr