Hrom i jedinjenja hroma (Prelazni elementi)

Apstrakt

Hrom (Cr) - nereaktivan prelazni metal. Otpornost prema koroziji - postojan u vodi i vazduhu. Nalaženje hroma. Biogeni element. Jedinjenja hroma (hromna kiselina - hromati, dihromna kiselina - dihromati). Dobijanje hroma. Primena hroma. Fizička i hemijska svojstva hroma.

Zadaci:

1. Odredi koeficijente u sledećim oksidoredukcijama.

2. Napiši nazive i jednačine disocijacije sledećih soli.