Elementi 16. grupe - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Elementi 16. grupe PSE)

Zadaci:

1. Koliko se molova neutralne soli dobija u reakciji 5,6g CaO i 4,2g H2SO4?

2. Koliko g NaOH je potrebno za potpunu neutralizaciju rastvora H2SO4 pH=1 (potpuna disocijacija)?

3. Koliko ima atoma azota u 204g (NH4)2S?

4. Koja količina sumpora nastaje u reakciji 450cm3 O2 i odgovarajuće količine H2S?

5. Koliko dm3 SO2 (n.u.) se dobija rastvaranjem 0,5mol Cu u koncentrovanoj sumpornoj kiselini H2SO4?

6. Odrediti količinu molekula kiseonika u 1m3 vazduha, ako je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 21%.

7. Izračunati koncentraciju sumporne kiseline koja se dobija mešanjem 200cm3 rastvora H2SO4, čija je c=4 mol/dm3 i 100cm3 rastvora H2SO4, čija je c=1,5 mol/dm3.

8. Koje jedinjenje sa sumpornom kiselinom daje so, koja u vodenom rastvoru hidrolizuje?

9. U laboratoriji vodonik sulfid dobija se u Kipovom aparatu dejstvom razblažene hlorovodonične kiseline na gvožđe(II)sulfid. Koliko se dm3 H2S može dobiti od 22g FeS?