Elementi 16. grupe - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Elementi 16. grupe PSE)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja bazirana na hemijskim svojstvima elemenata 16. grupe i načinima za dobijanje istih.

Zadaci:

1. Koliko grama kalijum permanganata je potrebno razložiti za dobijanje 500cm3 kiseonika pri normalnim uslovima?

2. Izračunati koliko cm3 sumporne kiseline, 98%-ne, čija je gustina Ρ=1,84 g/cm3 je potrebno za rastvaranje 10g bakra?

3. Izračunati maseni udeo bakra u novčiću mase 18g, ako je zapremina 98%-ne H3SO4 20cm3, a gustina 1,84 g/cm3.

4. Koliko grama sumpora nastaje u reakciji 10cm3 rastvora H2S, čija je c=0,1 mol/dm3 sa KMnO4 u prisustvu hlorovodonične kiseline?

5. Koliko grama KOH je potrebno za potpunu neutralizaciju 40cm3 rastvora H2SO4, čije je pH=1?

6. Prikaži sledeće promene: FeS→H2S→S→SO2→SO3→BaSO4