Jedinjenja fosfora i soli kiselina elemenata 15. grupe (Elementi 15. grupe PSE)

Apstrakt

Fosforna kiselina. Fosforasta kiselina. Oksidi fosfora. Reakcije neutralizacije. Amonijumove soli, nitrati, nitriti i fosfati.