Elementi 15. grupe - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Elementi 15. grupe PSE)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja bazirana na hemijskim svojstvima elemenata 15. grupe i načinima za dobijanje istih.

Zadaci:

1. Koja masa sekundarnog fosfata se dobija u reakciji kalijum hidroksida sa 250 cm3 fosforne kiseline C=4 mol/dm3, ako je prinos reakcije 95%?

2. Rešiti oksidoredukciju i izračunati koliko grama fosfina je potrebno za dobijanje 300g fosforne kiseline kalijum permanganat + fosfin + sumporna kiselina → mangan(II)sulfat + kalijum sulfat + fosforna kiselina + voda

3. Koliko je cm3 27,5%-ne azotne kiseline, čija je gustina ro=1,15 g/cm3, potrebno da odreaguje sa 50 cm3 kalcijumhidroksida molarne koncentracije c=1 mol/dm3, da bi se dobila bazna so?

4. Za dobijanje amonijum nitrata, koji se koristi kao veštačko đubrivo, koristi se 500kg NH4OH 35% i 400kg 63% azotne kiseline, iskoristivost procesa je 85%. Izračunati masu amonijum nitrata.

5. Izračunati masu azota koji se nalazi u 500dm3 vazduha, ako je zapreminski udeo azota 78%.