Oksidoredukcione reakcije (Oksidoredukcioni procesi)

Apstrakt

Odredjivanje koeficijenata u jednačinama oksidoredukcionih reakcija. Oksidaciona i redukciona sredstva.

Zadaci

1. Koliko se dm3 gasa oslobodi pri oksidaciji 0,005mol I2 u HIO3 (jodna kiselina) pomoću azotne koncentrovane kiseline (HNO3)?

2. Odredi koeficijente u jednačini: FeSO4+HNO3+H2SO4→Fe(SO4)3+NO+H2O Koliko je cm3 rastvora oksidacionog sredstva koncentracije 0,2mol/dm3 potrebno za dobijanje 24g gvoždje(III)sulfata?

3. U reakciji KMnO4 i oksalne kiseline (H2C2O4) u kiseloj sredini dve soli izdvaja je ugljenik(IV)oksid i voda. Koliko je dm3 H2SO4 koncentracije 0,1mol/dm3 potrebno za stvaranje 10 mol ugljenik(IV)oksida.

4. Odredi koeficijetne u jednačini: PbS+HNO3→S+Pb(NO3)2+NO+H2O Koliko je grama redukcionog sredstva utrošeno ako je dobijeno 0,2mol gasa.