Oksidoredukcije - drugi deo (Oksidoredukcione reakcije)

Apstrakt

Odredjivanje koeficijenata u jednačinama oksidoredukcionih reakcija. Oksidoredukcije vezane za naponski niz metala. Oksidoredukcije vezane ze elektronegativnost elemenata 17 grupe periodnog sistema elmenata. Vežbanje. Stehiometrijska izračunavanja.

Primer

1. KMnO4+H2O2+H2SO4 → MnSO4+K2SO4+O2+H2O