Vodeni rastvori soli; Hidroliza soli (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Pisanje jednačine hidrolize soli.

Zadaci

1. Odrediti kako reaguju rastvori sledećih soli: a)KHCO3 b)Na2HPO4 c)NH4NO3 d) CaCl2.

2. Za svaku od datih soli (NaCN, (NH)2SO4, KNO3) odredi: a) kojoj vrsti soli pripada (kisela, bazna, normalna) b) da li hidrolizuje u vodi c) kako reaguje njen vodeni rastvor.