Protolitička teorija kiselina i baza (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Pisanje i tumačenje protolitičkih jednačina. Određivanje konjugovanih kiselina odnosno baza.

Zadaci:

1. Odrediti konjugovane baze sledećih kiselina: a) HF b) NH4+ c) H2PO4-.

2. Odrediti konjugovane kiseline sledećih baza: a) H2PO4- b) H2O c) CN-

3. Napiši reakcije i označi konjugovane parove: a) NH3+H3O+ b) CO32-+H3O+ c) NH3+H2O d) HCl+H2

4. Odrediti konjugovane parove kiselina i baza u sledećim reakcijama protolize: a) HNO2+H2O b) CH3COOH+H20 c) H20+H20.