Elektroliti; Elektrolitička disocijacija; Konstanta disocijacije i jonske reakcije - vežbanje (Kiseline, baze, soli)

Zadaci:

1. Napisati jednačine disocijacije sledećih jedinjenja: a) CaCl2 b) Na2SO4 c) Cu(NO3)2 d) Sr(OH)2 e) HClO3.

2. Koliko će molekula disosovati na jone od unetih 3000 molekula u rastvor, ako je stepen disocijacije α=0,001?

3. Koliko iznosi stepen elektrolitičke disocijacije baze MOH, ukoliko je od 1000000 čestica MOH u rastvoru prisutno 360000 jona OH-?

4. Koje su kiseline i baze u sledećim nizovima jake?

5. Koje od navedenih jedinjenja disosuje u vodenim rastvorima?

6. U kom nizu se nalaze jedinjenja koja disosuju u vodenom rastvoru?

7. Zaokružiti slab/jak elektrolit.

8. Izračunati Kd u rastvoru sirćetne kiseline CH3COOH, koncentracije 0,1mol/dm3, stepena disocijacije alfa=1,34*10-2.

9. Napisati jonske jednačine reakcija: a) vodenih rastvora natrijum karbonata i sumporne kiseline b) vodenih rastvora barijum hlorida i natrijum sulfata.