Brzina hemijske reakcije - vežbanje (Hemijske reakcije)

Apstrakt

Brzina hemijske reakcije. Termohemijska izračunavanja. Izračunavanja koja se odnose na Hesov zakon.

Zadaci:

1. Izraziti brzinu reakcije C2H5Cl → C2H4+HCl promenom koncentracije hlorovodonika sa vremenom.

2. Izraziti brzinu reakcije 2NOCl → 2NO+Cl2 promenom koncentracije azot(II)oksida sa vremenom.

3. Napisati izraze za brzinu sledećih hemijskih reakcija:
a) A(g)+2B(g) → C(g) b) 2A(l)+B(g) → C(s)
c) A(aq)+2B(aq) → C(aq)

4. Brzina hemijske rekcije 2NO(g)+O2(g) → 2NO2(g) pri koncentrciji reaktanata [O2]= 0,15 mol/dm3 iznosi 1,2*10-3 mol/dm3*s. Izračunati konstantu brzine ove reakcije.

5. Koliko se puta povećava brzina reakcije 2A+B → A2B, ako se koncentracija komponente A poveća dva puta, a koncentracija komponente B smanji dva puta?

6. Na koji način će se promeniti brzina reakcije ukoliko se: a) koncentracija kiseonika poveća tri puta b) zapremina suda poveća dva puta?