Energetske promene pri hemijskim reakcijama; Reakciona toplota (Hemijske reakcije)

Apstrakt

Toplota reakcije. Egzotermne i endotermne reakcije. Energija aktivacije.

Zadaci:

1. Monosaharid glukoza C6H12O6 jedan je od glavnih izvora energije u ćelijama živih organizama. Entalpija reakcije sagorevanjem čvrste glukoze do CO2 gasa i tečne vode H2O, gde je ΔrH=-2816 kJ/mol. Izračunati količinu toplote koja se oslobađa sagorevanjem 1g glukoze.