Stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih jednačina - vežbanje (Stehiometrijska izračunavanja)

Apstrakt

Izjednačavanje hemijskih reakcija. Izračunavanje na osnovu hemijske jednačine. Izračunavanje količine limitirajućeg reaktanta. Izračunavanje na osnovu prinosa reakcije.

Zadaci:

1. Koliko će se grama bazne soli dobiti u reakciji magnezijum hidroksida sa 200cm3 rastvora sumporne kiseline, čija je koncentracija 0,2 mol/dm3?

2. Koliko molekula aluminijum hidrogen sulfita se dobija u reakciji aluminijum oksida i 180g sumporaste kiseline, ako je prinos reakcije 65%?

3. Koja zapremina sumporne kiseline reaguje sa 80g magnezijum oksida, koji ima 10% nečistoća, ako se dobija magnezijum hidrogensulfat, a prinos reakcije je 90%?

4. Izračunati koliko grama kalcijum-hidroksi-karbonata nastaje u reakciji 200cm3 0,1 mol/dm3 ugljene kiseline sa kalcijum hidroksidom.