Stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih reakcija (II deo) (Stehiometrijska izračunavanja)

Apstrakt

Prinos. Primese-nečistoće. Limitirajući reaktant.

Zadaci:

1. Koliko se g NH3 dobija iz 14g vodonika i 14g azota?

2. Izračunati koliko grama soli se dobija, ako reaguje 15g natrijum hidroksida, koji sadrži 5% primesa, sa sumpornom kiselinom?

3. Koliko se grama soli može dobiti u reakciji 50g CaO sa hlorovodoničnim kiselinom, ako prinos reakcije pri datim uslovima iznosi 80%?

4. Izračunati koliko grama kisele soli nastaje u reakciji 10g natrijum hidroksida sa 10% nečistoća, koji reaguje sa ugljenom kiselinom, ako je prinos reakcije pri datim uslovima 90%.