Stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih reakcija (I deo) (Stehiometrijska izračunavanja)

Apstrakt

Hemijske reakcije. Stehiometrija. Lavoazije Lomonsov, zakon održanja masa - ukupna masa svih čestica reaktanata mora biti jednaka ukupnoj masi svih čestica proizvoda. Gej Lisakov zakon. Limitirajući reaktant. Prinos reakcije.

Zadaci:

1. Odrediti koeficijente u sledećim reakcijama i kvantitativno ih protumačiti.

2. Koliko je potrebno grama magnezijuma osnosno dm3 kiseonika, da bi u reakciji nastalo 0,2 mol oksida magnezijuma?

3. Koliko je potrebno grama sumporne kiseline, da bi u reakciji sa natrijum hidroksidom nastalo 0,2 mol kisele soli?