Zadaci - procentni račun, količinska koncentracija, masena koncentracija (Disperzni sistemi)

Apstrakt

Izračunavanje mase, količine i zapremine rastvorene supstance potrebne za pripremanje rastvora poznatog sastava. Preračunavanje jedne koncentracije u drugu. Razblaživanje i koncentrovanje rastvora poznatog sastava. Mešanje rastvora poznatih sastava. Pripremanje rastvora soli rastvaranjem kristalohidrata u vodi. Izračunavanje mase i zapremine rastvora poznate koncentracije za pripremanje rastvora manje odnosno veće koncentracije.

Zadaci:

1. Napravljen je rastvor od 25g natrijum hlorida NaCl i 950g vode (H2O), a gustina rastvora je 1,08 g/cm3. Izračunati: a) maseni udeo b) molarnu koncentraciju c) masenu koncentraciju d) molalnost.

2. Koliko dm3 vode (H2O) treba da ispari iz 400ml rastvora, koji sadrži 5 g/dm3 natrijum hidroksida, da bi se dobio rastvor, čija je molarna koncentracija 0,5 mol/dm3?

3. Koliko se grama 30% rastvora mangan(II)sulfata MnSO4 može dobiti od 400g MnSO4x7H2O i koliko grama vode treba dodati?

4. Koliko ima molova NaOH u 1dm3 rastvora, dobijenog mešanjem 200cm3 rastvora, koji sadrži 7,5 g/dm3 NaOH i 300cm3 rastvora, koji sadrži 0,375 mol/dm3 iste supstance?