Molalitet; Povišenje tačke ključanja; Sniženje tačke mržnjenja; Osmotski pritisak (Disperzni sistemi)

Apstrakt

Izračunavanje molaliteta. Povišenje tačke ključanja. Povezanost tačke ključanja, molaliteta i elektrolita odnosno neelektrolita. Sniženje tačke mržnjenja. Povezanost tačke mržnjenja, molaliteta i elektrolita odnosno neelektrolita. Povezanost osmotskog pritiska sa količinom rastvorene supstance.

Zadaci:

1. Izračunati molalitet rastvora dobijen rastvaranjem 36g glukoze (C6H12O6) i 400g vode.

2. Na kojoj temperaturi ključa rastvor, koji u 1kg vode sadrži 36g glukoze? Rezultat izraziti u oC.

3. Izračunati temperaturu mržnjenja vodenog rastvora glikola C2H4(OH)2, koji se nalazi u hladnjaku automobila, ako je molalnost rastvora b=17,95 mol/kg, Km=1,86 K kg/mol. Rezultat izraziti u oC.

4. Koliki je osmotski pritisak rastvora glicerola C3H8O3, čija je koncentracija 0,543 mol/dm3 na temperaturi 273 K? Rezultat izraziti u KPa.