Količinska i masena koncentracija rastvora (Disperzni sistemi)

Apstrakt

Izračunavanje mase količine i zapremine rastvorene supstance potrebne za pripremanje rastvora poznatog sastava. Izračunavanje mase i zapremine rastvora poznate koncentracije za pripremanje rastvora manje odnosno veće koncentracije. Izračunavanje koncentracije rastvora nastalog mešanjem dva ili vise rastvora. Preračunavanje jedne koncentracije u drugu.

Zadaci:

1. Izračunati količinsku koncentraciju rastvora natrijum hlorida (NaCl), koji u 0,5dm3 sadrži 0,3 mol NaCl.

2. Odrediti količinsku koncentraciju rastvora magnezijum hlorida (MgCl2), koji u 200cm3 sadrži MgCl2.

3. Koliko je grama natrijum hidroksida (NaOH) potrebno za pripremanje 100cm3 rastvora, masene koncentracije 80g/dm3?