Procentualna koncentracija rastvora (Disperzni sistemi)

Apstrakt

Maseni udeo. Procentna koncentracija. Razblaživanje i koncentrovanje rastvora poznatog sastava. Mešanje rastvora poznatih sastava. Pripremanje rastvora soli rastvaranjem kristalohidrata u vodi.

Zadaci

1. Izračunati koliko grama vode i koliko grama šećera se nalazi u 200g 10% rastvora?

2. Izračunati maseni udeo rastvora dobijen mešanjem 100g vode i 10g soli?

3. Izračunati maseni udeo rastvora dobijen mešanjem 100g 10% rastvora sa 200g 20% rastvora?

4. Izračunati maseni udeo rastvora ako u 100g 20% rastvora šećera, dodamo još 50g H2O?

5. Koliko je potrebno grama vode dodati u 250g 10% rastvora da bi se dobio 5% rastvor?

6. Izračunati koliko grama H2O treba upariti da bi se iz 250g 10% rastvora dobio 20% rastvor?