Procentualna koncentracija rastvora (Disperzni sistemi)

Apstrakt

Maseni udeo. Procentna koncentracija. Razblaživanje i koncentrovanje rastvora poznatog sastava. Mešanje rastvora poznatih sastava. Pripremanje rastvora soli rastvaranjem kristalohidrata u vodi.

Zadaci:

1. Izračunati koliko grama vode i koliko grama šećera se nalazi u 200g 10% rastvora.

2. Izračunati maseni udeo rastvora dobijen mešanjem 100g vode i 10g soli.

3. Izračunati maseni udeo rastvora dobijen mešanjem 100g 10% rastvora sa 200g 20% rastvora.

4. Izračunati maseni udeo rastvora, ako u 100g 20% rastvora šećera, dodamo još 50g H2O.

5. Koliko je potrebno dodati grama vode u 250g 10% rastvora, da bi se dobio 5% rastvor?

6. Izračunati koliko grama H2O treba upariti, da bi se iz 250g 10% rastvora dobio 20% rastvor.