Određivanje empirijske i molekulske formule jedinjenja
(Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Elementarna analiza. Procentni sastav jedinjenja. Odnos masa. Prustov zakon stalnih odnosa masa. Daltonov zakon višestrukih odnosa masa.

Zadaci

1. Izračunati maseni udeo C, O u procentima u CO.

2. Izračunati maseni udeo kiseonika u uprocentima u Ca3(PO4)2.

3. Koliki je maseni udeo kristalne vode u procentima u MgSO4x7H2O?

4. Naći empirijsku formulu jedinjenja hroma koji sadrži 68,4% hroma 31,6% kiseonika?

5. Izračunati najednostavniju formulu jedinjenja koje sadrži 53,3% kiseonika i 46,67 azota.