Zadaci (Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Izračunavanja količine supstance na osnovu mase, zapremine ili broja čestica. Izračunavanje zapremine gasovite supstance pri normalnim uslovima na osnovu mase, broja čestica ili količine supstance. Izračunavanje broja čestica na osnovu mase, zapremine gasa ili količine supstance.

Zadaci:

1. Izračunati vrednost relativne molekulske mase Ca(NO3)2.

2. Odredi oksidacioni broj atoma na osnovu molekulske formule.

3. Šta znače hemijski zapisi?

4. Date oznake razvrstaj na hemijske simbole formule HCN, H2SO4, Fe, O2, Ag, C, H2O.

5. Odrediti odnos mase azota i kiseonika u oksidu N2O3.

6. Izračunati broj molekula u 15g sumporne kiseline (H2SO4).

7. Koju zapreminu zauzima 3,4g sumpor vodonika (H2S) pri normalnim uslovima?

8. Izračunati masu jednog molekula kiseonika M(O2)=32g/mol.

9. Izračunati koliko se atoma Ca, N, O nalazi u 0,1 mol Ca(NO3)2.