Količina supstance; Molarna masa; Molarna zapremina (Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Relativna atomska masa. Količina supstance. Mol. Avogadrov broj. Molarna masa. Molarna zapremina. Avogradrov zakon - zapremina gasa pri određenim uslovima direktno je proporcionalna količini molekula tog gasa.

Primeri

1. Koliko ima molekula CO2 u uzorku koji sadrži 3 mol molekula CO2?

2. Izračunati koliko se atoma srebra (Ag) nalazi u uzorku koji sadrži 2 mol Ag?

3. Koliko ima molekula u 0,1 mol čiste vode?

4. Koliko ima molekula u 1,7g amonijaka (NH3)

5. Izračunati koju zapreminu zauzima 1,8g H2O?