Vežbanje hemijskih simbola i formula (Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Pisanje molekulskih formula binarnih jedinjenja. Odredjivanje naziva binarnih jedinjenja na osnovu formula. Odredjivanje valence i oksidacionog broja atoma na osnovu formule.