Vežbanje hemijskih simbola i formula (Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Pisanje molekulskih formula binarnih jedinjenja. Određivanje naziva binarnih jedinjenja na osnovu formula. Određivanje valence i oksidacionog broja atoma na osnovu formule.