Elektronska konfiguracija - prvi deo (Struktura atoma)

Apstrakt

Paulijev princip isključenja. Princip minimuma energije. Hundovo pravilo. Elektronska konfiguracija (pisanje elektronskih konfiguracija hlora, kalijuma, ugljenika) određivanje broja valentnih elektrona.