Izgradnja elektronskog omotača (Struktura atoma)

Apstrakt

Princip neodređenosti. Talasno mehanički model atoma. Šredingerova jednačina. Kvantni brojevi.