Interakcija radioaktivnog zračenja sa supstancijom; Delovanje zračenja na žive organizme i zaštita od zračenja (Fizika jezgra)

Apstrakt

Interakcija alfa, beta i gama zračenja sa supstancijom. Domet zračenja. Kako se menja intenzitet gama zračenja pri prolasku kroz sredinu? Linearni koeficijent apsorpcije gama zračenja. Primena formule u rešavanju zadatka. Odnos linearnog koeficijenta i poludebljine sredine. Šta je doza zračenja a šta efektivna ekvivalentna doza? Primena gama noža.

Zadaci

1. Snop gama - zračenja prolazi kroz betonsku ploču debljine 0,7m. Kolika debljina gvožđa obezbeđuje isto slabljenje gama - zračenja? Koeficijent apsorpcije za beton i gvožđe su redom 0,08cm-1 i 0,28cm-1.