Alfa raspad (Fizika jezgra)

Apstrakt

Kako nastaje alfa - zračenje i koje su mu osobine? Tunel efekat u kvantnoj fizici. Energetski uslov za alfa - raspad. Energija raspada, kinetička energija alfa - čestica i kinetička energija uzmaka jezgra. Diskretan spektar alfa - zračenja. Primeri snopova alfa čestica sa različitim energijama.

Zadaci

1. Pri raspadu jezgra 84Po212 emituju se četiri grupe alfa čestica odgovarajućih kinetičkih energija. Nacrtati šemu raspada i izračunati razlike energetskih nivoa jezgra Po, ako se u svim alfa - raspadima dobija jezgro u osnovnom stanju.