Rešavanje zadataka iz oblasti radioaktivnosti primenom zakona radioaktivnog raspada (Fizika jezgra)

Apstrakt

Primena zakona radioaktivnog raspada u diferencijalnom obliku. Izračunavanje konstante raspada, početne aktivnosti radioaktivnog uzorka i specifične aktivnosti.

Zadaci

1. Brojna vrednost konstante raspada radioaktivnog jezgra je 3x10-3s-1. Koji deo početnog broja jezgara će ostati neraspadnut posle 231s? Koliki je period poluraspada?

2. Za 4 dana broj radioaktivnih jezgara se smanjio za 80%. Naći konstantu raspada.

3. Period poluraspada ZXA je T. Pri raspadu jednog jezgra oslobodi se energija E1. Kolika je ukupna oslobođena energija u toku svih raspada?

4. Naći odnos specifičnih aktivnosti 27Co60 i 15P32, ako su poznati njihovi periodi poluraspada.

5. U početnom trenutku preparat sadrži 5mg 11Na24 (λ = 1,28 x 10-5s-1). Naći : a) početnu aktivnost preparata; b) posle koliko vremena će aktivnost biti tri puta manja od početne?