Molekulski spektri (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Trakasti spektri - rezultat promene tri vrste energije u molekulu. Energija elektronskog omotača, energija vibracije i energija rotacije. Vibracioni i rotacioni kvantni broj. Kvantovanje energije i momenta impulsa molekula.