Rešavanje zadataka iz oblasti rendgenskog zračenja (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Primena formula za kratkotalasnu granicu kontinualnog spektra i formule za talasne dužine diskretnog spektra u režavanju zadataka.

Zadaci

1. Talasna dužina Kα linije nekog elementa je poznata. Izraziti redni broj ovog elementa preko te talasne dužine i odgovarajućih konstanti.

2. Naći talasnu dužinu Kα linije elementa sa rednim brojem Z2 ako je poznato da Kα linija elementa sa rednim brojem Z1 ima talasnu dužinu Λ-1.

3. Odrediti konstantu ekraniranja za L seriju spektra atoma sa rednim brojem Z ako je poznata talasna dužina alfa- linije L-serije tog atoma.

4. Antikatoda rendgenske cevi je od bakra (29Cu). Talasna dužina Kα linije i kratkotalasna granica razlikuju se za 90pm. Koliki je napon na rendgenskoj cevi?