Rešavanje zadataka iz oblasti molekulskih spektara (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Izvođenje izraza za određivanje ugaone brzine rotacije molekula preko momenta impulsa i rotacione energije. Kako izračunati talasnu dužinu emitovanog fotona preko sopstvene kružne učestanosti oscilovanja molekula? Nalaženje odnosa energija potrebnih za pobuđivanje molekula na prvi vibracioni i prvi rotacioni nivo.

Zadaci

1. Energija dvoatomskog molekula na prvom pobuđenom rotacionom nivou je Er. Kolika je ugaona brzina rotacije molekula u tom stanju?

2. Dvoatomski molekul prelazi iz prvog pobuđenog vibracionog stanja u osnovno vibraciono stanje. Sopstvena kružna učestanost oscilovanja je ω. Naći talasnu dužinu emitovanog fotona. Smatrati da su oscilacije harmonijske.

3. Rastojanje između atoma u dvoatomskom molekulu je d, a sopstvena kružna učestanost je ω. Atomske mase atoma su M1 i M2. Naći odnos energija potrebnih za pobuđivanje molekula na prvi vibracioni i prvi rotacioni nivo. Smatrati da su oscilacije harmonijske.