Zadaci - Kvantni moment vodonikovog atoma (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Rešavanje zadataka uz primenu pravila za određivanje vrednosti kvantnih brojeva. Izračunavanje brojnih vrednosti kvantovanih fizičkih veličina.

Zadaci

1. Energija elektrona u vodonikovom atomu je -0,544eV. Koliko ima različitih mogućih vrednosti orbitalnog momenta impulsa i projekcije orbitalnog momenta impulsa elektrona na pravac spoljašnjeg magnetnog polja? Izračunati te vrednosti.

2. Maksimalna vrednost orbitalnog momenta impulsa elektrona u nekom stanju atoma vodonika je 2,57x10-34kgm2/s. Kolika je energija atoma u tom stanju? Koliko ima različitih mogućih projekcija magnetnog momenta orbitalnog kretanja elektrona na pravac spoljašnjeg magnetnog polja?

3. Atom vodonika u osnovnom stanju apsorbuje foton i pređe u pobuđeno stanje u kome je Lmax=ћx√6. Kolika je talasna dužina apsorbovanog fotona?

4. Elektron u vodonikovom atomu nalazi se u d stanju na četvrtom energetskom nivou. Za koliko se promeni njegova energija i orbitalni moment impulsa ako pređe u osnovno stanje?