Povezanost mehaničkog momenta impulsa i magnetnog momenta orbitalnog kretanja elektrona; Štern - Gerlahov eksperiment i spin elektrona (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Izvođenje formule koja povezuje mehanički moment impulsa i magnetni moment elektrona pri kretanju po orbiti. Spin, projekcija spina na z osu, spinski kvantni broj i magnetni spinski kvantni broj. Značaj Dirakove teorije.