Kvantna teorija atoma vodonika; Kvantni brojevi (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Osnovna jednačina klasične mehanike - osnovna jednačina nerelativističke kvantne mehanike. Glavni, orbitalni, magnetni kvantni broj i fizičke veličine koje oni određuju. Prostorno kvantovanje i primer zadatka u kome se određuje pravac orbitalnog momenta impulsa u prostoru.