Višeelektronski atomi; Periodni sistem elemenata (Kvantna teorija atoma i molekula)

Apstrakt

Raspodeljivanje elektrona u višeelektronskim atomima po ljuskama i podljuskama. Paulijev princip zabrane i princip minimuma energije. Periode i grupe u Mendeljejevom periodnom sistemu elemenata. Primeri rešavanja zadataka u kojima se određuju stanja elektrona preko kvantnih brojeva i brojevi elektrona po ljuskama i podljuskama.

Zadaci

1. Napisati stanje svih elektrona na M ljusci.

2. Koliko elektrona ima u atomu sa popunjenom K, L, M ljuskom, 4s podljuskom i polovinom popunjene 4p podljuske?