De Broljevi talasi (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Hipoteza o talasnim osobinama čestica. Talasna dužina de Broljevih talasa. Eksperiment Devisona i Džermera - potvrda talasnih osobina elektrona. Dualnost - osobina svih mikroobjekata.

Zadaci

1. Kolikom se brzinom kreću elektroni čija je debroljevska talasna dužina tri puta manja od komptonovske? Kolika je kinetička energija tog elektrona?