Zadaci - linijski spektri (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Izračunavanje talasnih dužina i frekvencija spektralnih linija u serijama atoma vodonika i njemu sličnih jona. Izračunavanje razmaka između najveće i najmanje talasne dužine (frekvencije) u jednoj seriji.

Zadaci

1. Na koji energetski nivo treba da budu pobuđeni vodonikovi atomi da bi u njihovom spektru postojalo 6 spektralnih linija? Kojim serijama pripadaju ove linije? Izraziti njihove talasne dužine preko Ridbergove konstante.

2. Koliki je razmak između maksimalne i minimalne frekvencije u Balmerovoj seriji atoma vodonika?

3. Koliki je razmak između maksimalne i minimalne talasne dužine u Lajmanovoj seriji spektra jona helijuma?