Objašnjenje vodonikovog spektra (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Kako nastaju linijski spektri? Dobijanje formule za talasnu dužinu elektromagnetnog zračenja iz atoma pomoću teorije koja sledi iz Borovih postulata. Dobijanje vrednosti za Ridbergovu konstantu. Značaj Frank - Hercovog eksperimenta. Nedostatak Borove teorije.

Zadaci

1. Koliku talasnu dužinu treba da ima foton da bi jonizovao litijumov jon iz osnovnog stanja?

2. Helijumov jon u osnovnom stanju apsorbuje foton energije 56,4eV. Kolika je kinetička energija i brzina izbačenog elektrona?