Borovi postulati (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Postulat o: stacionarnim stanjima , kvantovanju momenta impulsa i o kvantnim prelazima. Određivanje poluprečnika i brzine elektrona na n - toj stacionarnoj orbiti. Primena dobijenih formula u zadatku u kome se izračunava period rotacije elektrona i ugaona brzina elektrona na orbiti.

Zadaci

1. Elektron se nalazi na prvoj orbiti jona helijuma. Koliki mu je period rotacije, a kolika ugaona brzina pri kretanju na toj orbiti?