Raderfordov model atoma; Linijski spektar atoma vodonika i njemu sličnih jona (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Uprošćena šema Raderfordovog eksperimenta i zaključci koji su sledili. Planetarni model atoma. Problem objašnjenja stabilnosti atoma i atomskih spektara. Empirijska formula za talasne dužine emitovanog zračenja iz atoma vodonika i njemu sličnih jona.