Komptonov efekat - zadaci (Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja)

Apstrakt

Rešavanje zadataka primenom formula za kinetičku energiju elektrona i promenu talasne dužine fotona pri Komptonovom efektu. Izračunavanje energije i impulsa fotona pre i posle rasejanja.

Zadaci

1. Na elektronu koji miruje rasejava se foton energije 0,5MeV. Pri tome se talasna dužina fotona poveća za 15%. Naći kinetičku energiju elektrona i impuls elektrona posle rasejanja.

2. Foton energije 600keV rasejava se na slobodnom elektronu koji miruje. Energija rasejanog fotona je 550keV. Koliki je ugao rasejanja fotona? Kolika je talasna dužina i impuls fotona posle rasejanja?

3. Foton se Komptonovski raseje na elektronu koji miruje pod uglom 90 stepeni. Pri tome jednu četvrtinu svoje energije preda elektronu. Kolika je talasna dužina fotona pre rasejanja i energija fotona posle rasejanja?