Komptonov efekat (Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja)

Apstrakt

Rasejavanje fotona na elektronima - komptonovsko rasejanje. Kako je kvantna mehanika uspela da objasni ovaj efekat koristeći koncept fotona - čestice? Primena zakona održanja energije i impulsa na elastični sudar fotona i elektrona? Dokaz kvantne prirode svetlosti. Izvođenje formule za promenu talasne dužine fotona pri komptonovskom rasejanju na slobodnom elektronu koji miruje.