Fotoni - rešavanje zadataka (Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja)

Apstrakt

Izračunavanje talasne dužine fotona korišćenjem formula za srednju kvadratnu brzinu i rad električnog polja. Nalaženje broja fotona u jedinici vremena.

Zadaci

1. Kolika je talasna dužina fotona čiji je impuls jednak impulsu vodonikovog atoma na 900K? Masa atoma vodonika je 1,6x10-27kg.

2. Elektron čija je početna brzina jednaka nuli preleće u električnom polju potencijalnu razliku 5V. Naći talasnu dužinu fotona čiji je impuls jednak impulsu ovog elektrona.

3. Koliko fotona talasne dužine 700nm upada u oko u toku jedne sekunde pri minimalnoj snazi svetlosti? Naše oko reaguje na svetlost minimalne snage 2x10-17W.