Emisiona i apsorpciona moć tela; Zakoni toplotnog zračenja (Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja)

Apstrakt

Razlika između spektralne i ukupne (integralne) emisione moći kao i spektralne i ukupne apsorpcione moći. Kako izgleda model apsolutno crnog tela? Šta je sivo telo? Spektar toplotnog zračenja. Kirhofov zakon za toplotno zračenje. Štefan Bolcmanov i Vinov zakon zračenja apsolutno crnog tela. Plankova hipoteza o postojanju najmanje porcije energije - kvanta. Plankov zakon zračenja.